Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

1.800 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού


Oι υπουργοί Οικονομικών Ε. Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη υπέγραψαν στις αρχές Δεκεμβρίου απόφαση για τη σύσταση 1.800 νέων οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Α.Α.Δ.Ε.. Οι νέες αυτές οργανικές θέσεις θα καλυφθούν από 664 εφοριακούς υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, 515 τελωνειακούς των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και 621 υπαλλήλους άλλων κλάδων και ειδικοτήτων.
Συγκεκριμένα η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δ.ΟΡΓ.Α 1179904 ΕΞ2017 κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προχθές, προβλέπει ότι:
1. Συνιστώνται 1.800 νέες οργανικές θέσεις διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της υποπαραγράφου γ’ της παρ. 4 και της υποπαραγράφου α’ της παρ. 2 του άρθρου 14, των υποπαραγράφων α’, ζ’ και στ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 5 του άρθρου 19 αυτού,
β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 123/2016 (Α’208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
γ) της αριθ. Υ. 172/4.11.2016 (Β’ 3610) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»,
δ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 57 αυτής και
ε) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.
2. Την αριθ. 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
3. Την αριθ. 2/77929/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την από 26/10/2017 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την οποία παρείχε τη σύμφωνη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων ζ’ και α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4389/2016, για τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, σε διάφορους κλάδους, όπως τεκμηριώνεται πλήρως στο εγκεκριμένο από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από 29/09/2017, σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (αριθ. 34/27-10-2017 βεβαίωση του Προέδρου του Σ.Δ.), καθώς και την εισήγηση του Σ.Δ. προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. για την αύξηση του καθοριζόμενου ορίου οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε..
5. Το αριθ. ΕΜΠ/76/13.11.2017 έγγραφο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. διαπίστωσε την ανάγκη αύξησης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα αναφερόμενα στο αριθ. πρωτ. 01ΕΜΠ/27-10-2017 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. και παρείχε την έγκρισή του, κατά την συνεδρίασή του, την 11-11-2017, για την υλοποίηση της πρότασης για τον καθορισμό του απαιτούμενου αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), έως το έτος 2020.
6. Το αριθ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1169110 ΕΞ 2017/13.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
7. Το αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1168884 ΕΞ 2017/13.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που θα προκύψει από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, υπερβαίνει τα δεσμευτικά όρια του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2018-2021 του Ειδ. Φορέα 23-180 και θα εξασφαλιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, όπως αυτές θα ενισχυθούν αρμοδίως.
8. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
9. Το Π.Δ. 73/2015 (Β’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 (Β’ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
12. Την ανάγκη σύστασης οργανικών θέσεων διάφορων κλάδων μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή, στους σκοπούς και στους στόχους της και να ασκήσει απροσκόπτως τις αυξημένες αρμοδιότητές της, ώστε να διασφαλιστεί η αύξηση των δημοσίων εσόδων και η, εν γένει, αποτελεσματική λειτουργία της, για την βελτίωση των μεγεθών της οικονομίας και για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης: α) η δαπάνη, που προκύπτει, θα προκληθεί κατά την πλήρωση των θέσεων, β) προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για το έτος 2018 και για κάθε επόμενο έτος, ύψους, περίπου, 28.074.349,20 €, δηλαδή, στον ΚΑΕ 0211, ποσόν 23.129.304 €, στον ΚΑΕ 0291, ποσόν 3.892.661,88 € και στον ΚΑΕ 0293, ποσόν 1.052.383,32 €, στον Ειδικό Φορέα 23-180 και γ) η ως άνω δαπάνη υπερβαίνει τα δεσμευτικά όρια του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. 2018-2021 του Ειδικού Φορέα 23-180 και θα εξασφαλιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, όπως αυτές θα ενισχυθούν αρμοδίως,
αποφασίζουμε:
1. Συνιστούμε χίλιες οκτακόσιες (1.800) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά κλάδο και κατηγορία, οι οποίες αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα, κατά τον αριθμό που αναγράφεται, δίπλα σε κάθε κλάδο, ως εξής:
Οργανικές Θέσεις που συνιστώνται στις κατωτέρω Κατηγορίες και Κλάδους της Α.Α.Δ.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚλάδοςΑριθμός
1. Εφοριακών562
2. Τελωνειακών396
3. Διοικητικού Οικονομικού15
4. Οικονομικών Επιθεωρητών70
5. Πληροφορικής350
6. Δημοσιονομικών20
7. Χημικών14
8. Μηχανικών10
Σύνολο Κατηγορίας ΠΕ1.437
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚλάδοςΑριθμός
1. Εφοριακών102
2. Τελωνειακών62
3. Πληροφορικής100
4. Δημοσιονομικών10
Σύνολο Κατηγορίας ΤΕ274
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚλάδοςΑριθμός
1. Τελωνειακών57
2. Τεχνικών3
Σύνολο Κατηγορίας ΔΕ60
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚλάδοςΑριθμός
1. Επιμελητών8
2. Εργατών3
3. Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων18
Σύνολο Κατηγορίας ΥΕ29
Γενικό Σύνολο1.800
2. Οι ως άνω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προστίθενται και προσαυξάνουν το σύνολο των υφιστάμενων οργανικών θέσεων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των οργανικών θέσεων ανά κλάδο και κατηγορία αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

Σχόλια

IATRIKOS.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ - ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Τούρκοι αναλυτές: «Δεν πετούν τα αεροσκάφη μας - Παραδόθηκαν στους Έλληνες»

 

Αυγέρη, Κατσαφάδος, Δουδωνής και Αχτσιόγλου για τη Β. Μακεδονία και τις ευρωεκλογές

 

ΜΕΓΑ Α.Ε.: Δωρεά 690.000 προϊόντων προσωπικής υγιεινής, για το «Βοήθεια στο σπίτι Plus»

Η εταιρεία ΜΕΓΑ, με σεβασμό, ακεραιότητα και υπευθυνότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία, σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία για τη χώρα και με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση του δύσκολου έργου της φροντίδας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προχωρά στη δωρεά 690.000 προϊόντων ατομικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας, ενισχύοντας σημαντικά το νέο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Βοήθεια στο Σπίτι Plus». Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η εταιρεία συνεισφέρει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών και παροχή βασικών αγαθών κατ’ οίκον σε Αθηναίους δημότες με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις, ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους, μοναχικά άτομα που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και την ενίσχυση των νέων δομών φιλοξενίας αστέγων του Δήμου. Η ΜΕΓΑ, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης, δεσμεύεται να συνεχίσει την έμπρακτη προσπάθεια στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των φορέων που αγρυπνούν για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

ΓΣΕΒΕΕ: Κινδυνεύουν να χαθούν 250.000 θέσεις εργασίας

Έκτακτη Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις Η παρούσα δημοσίευση εστιάζει στις συνέπειες που προκαλεί η αντιμετώπιση της πανδημίας στην αγορά εργασίας και αποτελεί κομμάτι της έκτακτης έρευνας που πραγματοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στις 15 Απρίλιου 2020 . Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα εξής: •8 στις 10 (77,7%) επιχειρήσεις που ανέστειλαν μερικώς ή πλήρως την δραστηριότητα τους προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας •1 στις 8 (13,3%) επιχειρήσεις υιοθέτησαν καθεστώς τηλεργασίας για το προσωπικό τους. •2 στις 10 (19,9%) επιχειρήσεις που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους μείωσαν το προσωπικό τους ενώ μόλις 3 στις 100 (3,2%) το αύξησαν. •1 στις 8 (12,7%) του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να μειώσουν το προσωπικό τους μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ μόλις 3 στις 100 (3,4%) δηλώνουν

Ώρες αγωνίας για τον σλοβάκο πρωθυπουργό -Τι ισχυρίστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας

 

ΕΚΤ: Τριπλό καμπανάκι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωζώνης - Ποιοι είναι οι 3 κίνδυνοι

 

Ξεκίνησαν δρομολόγια τα πρώτα ηλεκτρικά λεωφορεία

 

Σε συνθήκες εμφυλίου η Γεωργία

 

Γεωργιάδης: Εξετάζεται το κλείσιμο των σούπερ μάρκετ τις Κυριακές

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην είναι ανοιχτά τις Κυριακές τα  σούπερ μάρκετ :  “Σέβομαι απολύτως τον κόπο των υπαλλήλων των σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο χωρίς λόγο”.